برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور اسلامیه

سرویس و نگهداری آسانسور اسلامیه

سرویس و نگهداری آسانسور اسلامیه

سرویس و نگهداری آسانسور اسلامیه   و اما‌ مترجم‌!جالب آنکه ایشان نیز از حیث گستردگی حوزۀ فعالیت اگـر از نـویسنده‌ فـراتر‌ نباشد‌،بی‌گمان فروتر نیستند.در کارنامۀ ایشان ترجمۀ طیف وسیعی از آثار به چشم می‌خورد.از‌ زنـدگی‌نامۀ‌ شـخصیت‌های‌ تـاریخی جهان باستان برای مخاطبان جوان و نوجوان گرفته تا اس.اس گارد‌ آهنین‌ هیتلر،و از پیرمرد مهربان جـنگل گـرفته […]

ادامه مطلب