برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور بابلسر

سرویس و نگهداری آسانسور بابلسر

سرویس و نگهداری آسانسور بابلسر

سرویس و نگهداری آسانسور بابلسر در رابطه با فرضیه دوم همانطور که مشاهده می‏شود اولویت اول و دوم زیر معیارهای تاب آوری برای منطقه یک که فرسودگی و  معابر و یا به عبارتی  همان عوامل موثر در کاهش آسیب دیددگی هستند. البته همانطور  که در مرور مبانی نظری هم بدان تاکید شد می‏توان گفت که […]

ادامه مطلب