برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور بردسیر

سرویس و نگهداری آسانسور بردسیر

سرویس و نگهداری آسانسور بردسیر

سرویس و نگهداری آسانسور بردسیر   فرضیات اصلی ما در این پژوهش عبارتند از: طراحی فضاهای جمعی در خانه ئتاتر ایران موجب جذب مردم و حضور آنها در آن فضا گردیده و از این طریق موجب ارتقای تعاملات اجتماعی بین مردم و هنرمندان و همچنین بین مردم با یکدیگر در این فضا می گردد. طراحی […]

ادامه مطلب