برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور بهشهر

سرویس و نگهداری آسانسور بهشهر

سرویس و نگهداری آسانسور بهشهر

سرویس و نگهداری آسانسور بهشهر   بررسی سازگاری قضاوتها یکی از مزایای تحلیل سلسله مراتبی امکان بررسی سازگاری در قضاوتهای انجام شده برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارهاست و یز بررسی آنکه در تشکیل ماتریس زوجی معیارها جقدر سارگاری در قضاوتها رعایت شده است. وقتی اهمیت معیارها نسبت به هم برآورد می‏شود، احتمال […]

ادامه مطلب