برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور جهرم

سرویس و نگهداری آسانسور جهرم

سرویس و نگهداری آسانسور جهرم

سرویس و نگهداری آسانسور جهرم البته بايد توجه داشت که نـوع نـظام‌ سـياسي‌ حاکم‌ و عملکرد آن در اين راستا بسيار اهميت دارد نظام سياسي عربستان بر اتحاد سـياسي‌ ـ مـذهبي‌ مبتني است . رسوخ سنت پدرسالار سياســي ـ مــذهبي منجــر شــده تــا ايــن واحــد سياســي‌ بــه‌ يکــي‌ از اقتــدارگراترين و مـحافظه کـارترين حـکومت هاي […]

ادامه مطلب