برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور خوسف

سرویس و نگهداری آسانسور خوسف

سرویس و نگهداری آسانسور خوسف

سرویس و نگهداری آسانسور خوسف در حقيقت گروه مأموران و مجريان امـور حج دچار ضعف هاي توجيه‌ ناپذيري‌ بوده اند که در ادامه به برخي از آنها ميپردازيم : ١. تأخير در‌ امداد‌ رساني‌: عمده ترين عامل افزايش تلفات انسـاني، بـه تـأخير چنـد ساعته امدادگران سعودي بازميگردد کـه بـا‌ فاصله‌ چنـد‌ سـاعته از وقـوع حادثـه […]

ادامه مطلب