برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور درچه

سرویس و نگهداری آسانسور درچه

سرویس و نگهداری آسانسور درچه

سرویس و نگهداری آسانسور درچه   از ميان صاحبنظران ايراني، علي مدني پور برجسته ترين فردي است كه عمـده پـژوهش هـاي خـود را بـر روي فـضاهاي شـهري متمركز نموده است. كتاب طراحي فضاهاي شهري وي در حال حاضر يكي از مراجع اصلي در اين زمينه در سطح جهاني است كـه درصدد ارائه تصويري مناسب از […]

ادامه مطلب