برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور دماوند

سرویس و نگهداری آسانسور دماوند

سرویس و نگهداری آسانسور دماوند

سرویس و نگهداری آسانسور دماوند حال برای انجام استنباط های آماری، در مرحله اول فرضیه های تحقیق مشخص شد. هر فرضیه بر اساس دو فرض صفر H0 و فرض مقابل H1 ساخته می شود. فرضیه ها در طرح میزان تا بآوری منطقه یک تهران  از نظر خبرگان  به صورتی تعریف شده است که فرض H1 […]

ادامه مطلب