برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور رودبار

سرویس و نگهداری آسانسور رودبار

سرویس و نگهداری آسانسور رودبار

سرویس و نگهداری آسانسور رودبار   .بین میزان حضور در فضا با احساس نیاز به تعامل در فضاها، رابطه ی مستقیمی وجود دارد؛ احساس نیاز بالا براي برقراري تعاملات اجتماعی بین فردي و فرافردي، منجر به حضور بیشتر استفاده کنندگان در فضاهاي عمومی و در نتیجه افزایش تعداد تعاملات صورت گرفته و بالا رفتن اجتماع […]

ادامه مطلب