برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور زرین شهر

سرویس و نگهداری آسانسور زرین شهر

سرویس و نگهداری آسانسور زرین شهر

سرویس و نگهداری آسانسور زرین شهر     جنبه ایستگاهی فضای معماری جنبه پویایی فضای معماری(فرگاس، 1379). الگوهای تعامل اجتماعی و قابلیت های فضای معماری ساخته شده به این علت مهم اند که میان تعامل اجتماهی و دلبستگی مردم به محیط های اجتماعی و ساخته شده رابطه تنگاتنگ وجود دارد(لنگ،1381). پیوند فضای معماری و تعامل […]

ادامه مطلب