برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور زیرآب

سرویس و نگهداری آسانسور زیرآب

سرویس و نگهداری آسانسور زیرآب

سرویس و نگهداری آسانسور زیرآب به نظر بسیاری از محققین  همانطور که در این فصل دان اشاره شد مدیریت سوانح، تاب آوری و آسیب پذیری دو مفهوم کلیدی در مطالعات مخاطرات طبیعی هستند. آسیب پذیری ویژگی یا کیفیت های ذاتی سیستم های اجتماعی است و پتانسیل آسیب را به دنبال دارد و تابع جنبه های […]

ادامه مطلب