برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور سرایان

سرویس و نگهداری آسانسور سرایان

سرویس و نگهداری آسانسور سرایان

سرویس و نگهداری آسانسور سرایان ایـن‌ دو کتاب است.نویسنده به تفاوت میان ایـن دو مـفهوم نـیز اشاره کرده است.اهداف‌ عمدۀ‌ نویسنده در نـگارش ایـن دو اثر‌ و معیارهای‌ وی‌ برای‌ گزینش‌ این صد اکتشاف‌ یا‌ اختراع از دیگر مباحث مـطرح شـده در مقدمه به شمار می‌آیند.در کـتاب 100 اخـتراع،فهرستی‌ از‌ اخـتراعات‌ مـهم پیـش از تاریخ(مانند […]

ادامه مطلب