برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور سربیشه

سرویس و نگهداری آسانسور سربیشه

سرویس و نگهداری آسانسور سربیشه

سرویس و نگهداری آسانسور سربیشه مـن هـنگام مطالعۀ ترجمۀ فارسی این کتاب ه اشکالات بسیاری برخوردم که‌ پسـ‌ از مقابلۀ ترجمه‌ها با اصل انگلیسی،دریافتم که در پدید آمدن این همه‌،نویسنده‌ و مترجم‌ هر دو دست به دست یـکدیگر دادهـ‌اند.اشـاره به اشکالات متن اصلی این دو‌ کتاب‌ و دیگر نوشته‌های کندال هاون در زمـینۀ عـلوم و […]

ادامه مطلب