برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور شمیرانات

سرویس و نگهداری آسانسور شمیرانات

سرویس و نگهداری آسانسور شمیرانات

سرویس و نگهداری آسانسور شمیرانات با توجه به اینکه نباید صرفاً به قضاوتی که براساس پارامترهای آماری میانگین یا نمودارها به دست می آید ا کتفا کرد و لازم است که برای قضاوت علمی حتماً از آمار استنباطی نیز استفاده شود و براساس مقدار آماره آزمون یا مقدار احتمال در سطح اطمینان، 95 درصد فرضیه […]

ادامه مطلب