برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور شهربابک

سرویس و نگهداری آسانسور شهربابک

سرویس و نگهداری آسانسور شهربابک

سرویس و نگهداری آسانسور شهربابک     از طرف دیگر فضا در مفهوم مادی خویش، به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی کند ولی به محض آن که یک گروه انسانی فعالیتی را در مکانی آغاز کند، معنای نمادین فضا پدیدار می شود. از این پس فضا بستری برای وقوع رفتارهای انسانی می شود(حبیبی،1386). […]

ادامه مطلب