برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور شیرگاه

سرویس و نگهداری آسانسور شیرگاه

سرویس و نگهداری آسانسور شیرگاه

سرویس و نگهداری آسانسور شیرگاه   یادداشت حاضر سعی دارد دومین سطح از نیازهای ارتباطی ساکنان را مورد کنکاش قرار دهد که شامل نیاز «ارتباط با خانواده» است. خانه باید علاوه بر آن‌که به فرد، فرصت رشد روحی و جسمی می‌دهد، خانواده را نیز در نظر داشته و باعث حفظ و تقویت آن گردد. در […]

ادامه مطلب