برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور طبس

سرویس و نگهداری آسانسور طبس

سرویس و نگهداری آسانسور طبس

سرویس و نگهداری آسانسور طبس از‌ این گذشته مترجم به دلایلی نامعلوم‌ در‌ ترجمۀ هر‌ دو‌ کتاب‌ هم فهرست پایانی منابع‌ مورد استفادۀ نویسنده و هم«منابعی برای پژوهش بیشتر»را که در پایان هر مـدخل آمـده‌ حـذف‌ کرده است.اگر به خـاطر داشـته‌ بـاشیم‌ که‌ حذف‌ برخی‌ بخش‌های مفید و ارزشمند‌ یک‌ کتاب،مانند نمایه و پیوست‌ها هنگام […]

ادامه مطلب