برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور قلعه گنج

سرویس و نگهداری آسانسور قلعه گنج

سرویس و نگهداری آسانسور قلعه گنج

سرویس و نگهداری آسانسور قلعه گنج جنبه ایستگاهی فضای معماری -جنبه پویایی فضای معماری (فرگاس، 1379). الگوهای تعامل اجتماعی و قابلیت های فضای معماری ساخته شده به این علت مهم اند که میان تعامل اجتماعی و دلبستگی مردم به محیط های اجتماعی و ساخته شده رابطه تنگاتنگ وجود دارد(لنگ،1381). پیوند فضای معماری و تعامل اجتماعی […]

ادامه مطلب