برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور قم

سرویس و نگهداری آسانسور قم

سرویس و نگهداری آسانسور قم

سرویس و نگهداری آسانسور قم هر سرزمینی یک روح، یک تفکر، یک فرهنگ، یک معماری دارد که قابل تداوم است و باید تداوم پیدا کند. (چوبان پیشه ظفر؛ چوبان پیشه ظفر و بیگدلی، ۱۳۹۲، 8 )با این حال در طول زمان عرصه های حد واسط که محلی بوده برای تعامل و مراوده دوستان و آشنایان […]

ادامه مطلب