برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور لارستان

سرویس و نگهداری آسانسور لارستان

سرویس و نگهداری آسانسور لارستان

سرویس و نگهداری آسانسور لارستان حران هاي جامعه عربستان چه تأثيري بر بروز فاجعه منا و مديريت آن داشـته اسـت ؟ بررسي ها نشان ميدهد‌ بحـران‌ هــا و چــالش هـاي موجـود در جامعـه عربسـتان ، موجـب ناکارآمدي دولت اين کشور در ممانعت از بروز اين فاجعه و بـه ويـژه مـديريت آن شـده است اين‌ مقاله‌ […]

ادامه مطلب