برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور مهر

سرویس و نگهداری آسانسور مهر

سرویس و نگهداری آسانسور مهر

سرویس و نگهداری آسانسور مهر جايگاهي براي نقش آفريني مردم و مـشارکت سـياسي آنها وجـود نـدارد. بـه لحاظ بافت سنتي و سـاختار ساده آن ، ماکس وبر اين نظام را پاتريمونيال يا پدرسالار ميخواند‌ که‌ در آن همه چيز از اراده شاه سرچشمه ميگيرد از نـظـر جـيمـز بيـل ، نظـام سياسـي پاتريمونيال در عربستان بـه […]

ادامه مطلب