برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور نشتار رود

سرویس و نگهداری آسانسور نشتار رود

سرویس و نگهداری آسانسور نشتار رود در شالوده های منفرد، توزیع فشار خاک می تواند بنحوی باشد که در قسمتی از آن فشار روی خاک به صفر برسد، مشروط بر آنکه طول این قسمت در هیچ امتداد از یک چهارم بعد شالوده در آن امتداد تجاوز نکند در مواردی که نیروهای وارده بر شالوده کششی […]

ادامه مطلب