برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور نهبندان

سرویس و نگهداری آسانسور نهبندان

سرویس و نگهداری آسانسور نهبندان

سرویس و نگهداری آسانسور نهبندان   طرح روی جلد صد اکتشاف همان طرح رویـ‌ جـلد‌ اصلی‌ است اما به نظر می‌رسد که پشت جلد متن اصلی سفید بوده است در حالی که در ‌‌ترجمۀ‌ فارسی نیمۀ بالای طرح روی جلد یک بار دیگر در پشت جلد نیز‌ آمـده‌ اسـت‌.تنها تفاوت میان طرح رو(و پشت)جلد ترجمۀ […]

ادامه مطلب