برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور نیمبلوک

سرویس و نگهداری آسانسور نیمبلوک

سرویس و نگهداری آسانسور نیمبلوک

سرویس و نگهداری آسانسور نیمبلوک   در تحليلي کلي ميتوان گفت واقعيت بيثباتي حکومت عـربستان بــا روي کــار آمـدن پادشاه جديد و دگرگونيهاي عمده در سياست ها و تصميم گيريهاي غيرمنطقي‌ که‌ ثبات نسبي اين کشور را‌ از‌ بـين بـرد، مسئله اي انکارناشدني است . در واقع پادشـاه جديـد حامـل نوعي آشفتگي و اغتشاش در […]

ادامه مطلب