برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور همدان

سرویس و نگهداری آسانسور همدان

سرویس و نگهداری آسانسور همدان

سرویس و نگهداری آسانسور همدان . بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی و با ارائه نقش توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه شهری پایدار پرداخته می شود نتایج و یافته های پژوهش حاضر بر نقش مثبت و منفی توسعه گردشگری در توسعه پایدار شهری در حوزه بکارگیری بهینه و کارآمد […]

ادامه مطلب