برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور ورامین

سرویس و نگهداری آسانسور ورامین

سرویس و نگهداری آسانسور ورامین

سرویس و نگهداری آسانسور ورامین   کودکان  در این فضا باید کمک کنند تا محیط خود را بیافریند و همین طور یاد می گیرند که مسئو لیت پذیر بوده و برای به ثمر رساندن کیفیت استعدادات وجودی خویش کوشش نمایند.(جرج سوارتر) از این رو آفرینش این فضا که علاوه بر دانش معماری و شناخت فضا […]

ادامه مطلب