برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور چالوس

سرویس و نگهداری آسانسور چالوس

سرویس و نگهداری آسانسور چالوس

سرویس و نگهداری آسانسور چالوس   بررسی فرضیه ها نتایج بدست آمده از تحلیل ها نشان می دهد که معیار کالبدی مهمترین عامل تاثیرگذار بر تاب آوری منطقه می باشد.پس از آن عامل محیطی و سپس عامل اجتماعی قرار دارند. این امر بیانگر اینست که بهبود و توجه به وضعیت کالبدی شهر و یا منطقه […]

ادامه مطلب