برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور کهنوج

سرویس و نگهداری آسانسور کهنوج

سرویس و نگهداری آسانسور کهنوج

سرویس و نگهداری آسانسور کهنوج     توجه به این این رویکرد از آن جهت مد نظر می باشد که معماری در میان پیوند انسان، طبیعت، تاریخ، فرهنگ و زندگی است که خود را به منصه ظهور می رساند، به عبارت گویا تر معماری ظرف زندگی انسان در تمامی ابعاد فردي و اجتماعی (و نیز […]

ادامه مطلب