برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور کوار

سرویس و نگهداری آسانسور کوار

سرویس و نگهداری آسانسور کوار

سرویس و نگهداری آسانسور کوار ـحافظه کـارترين حـکومت هاي سلطنتي در جهان تبديل شـود. ايـن اتحـاد سياسـي‌ ميـان‌ مذهب و سياست بر مـبناي هـم زيسـتي آل سعود و آل وهاب پايه گذاري شده‌ است‌ که‌ بخش سياسي نظام آن در دست آل سعود و بخش مذهبي آن در دسـت آل وهـاب‌ اسـت‌ . ميتوان گفت […]

ادامه مطلب