برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور کوهبنان

سرویس و نگهداری آسانسور کوهبنان

سرویس و نگهداری آسانسور کوهبنان

سرویس و نگهداری آسانسور کوهبنان   خانی و همکاران(1390)، تاثیر معماری مسکن ایرانی در تعاملات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند. این تحقیق، حوزه اي از معماري را مطالعه می كند كه به بعضي شؤون انساني اين تمدن بر مي گردد و لذا به شأن اجتماعي و فردي انسان هاي مستقر در معماري آن […]

ادامه مطلب