برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور گراش

سرویس و نگهداری آسانسور گراش

سرویس و نگهداری آسانسور گراش

سرویس و نگهداری آسانسور گراش   آموس راپاپورت از برجسته ترين نظريه پردازان علوم رفتاري است كه به مسائل شهري توجه نشان داده است. او با طـرح موضـوع كنش متقابل انسان و محيط به نفي موقعيت انفعالي انسان در فضاي شهري پرداخته و حركت در محيط را مهم ترين عامل شـناخت طرح ذهني مي داند. […]

ادامه مطلب